0
(0)

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 Tisztelt Érintett! 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról. Adatkezelési alapelveink különösen: Az érintettek személyes adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes kezelése.Az érintettek személyes adatainak jól körülhatárolható, meghatározott célból történő kezelése az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető adatkezelés tilalma.Az adatkezelés megfelelőségére, szükségességére történő korlátozódásAz adatkezelés pontossága, naprakészsége, a pontatlan adatok azonnali hatályú törléseA személyes adatok tárolása során a cél eléréséig tartó azonosíthatóságMegfelelő technikai felkészültség az adatbiztonság megtartása végett Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen: Előzetes tájékoztatáson, és az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulásán alapuló, kizárólag a szükséges mértékig és célhoz kötötten történő adatgyűjtés, adatkezelés, adattárolás, adatfelhasználásjogszabályi előírásokon alapuló kötelező, de tájékoztatáshoz kötött adatkezelésTársaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekére visszavezethető adatkezelés. Az érintettel kötött szerződés teljesítése. mint

 

Adatkezelő: Név: Moldván László
An: Czakó Éva
Lakcím: 7800, Siklós, Macskalyuk D.5689.

HONLAP:https://archaicblood.hu

E-MAIL CÍM:moldvanlaci@gmail.com

TELEFONSZÁM:06202742689  

Az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében IT szolgáltatót alkalmazok, mely szolgáltató jelen összefüggésben adatfeldolgozónak minősül. 3.a. IT szolgáltatónk,

mint Adatfeldolgozó: CÉGNÉV:Dotroll KFT.

SZÉKHELY:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:Cg. 01-09-882068

ADÓSZÁM:13962982-2-42

Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György

Email cím: dpo@dotroll.com Telefonszám: +36-1-432-3232 

Társaságunk honlapján történő adatkezelések Online kapcsolattartás, elektronikus levélváltás lehetősége: 

Név: Moldván László
An: Czakó Éva
Lakcím: 7800, Siklós, Macskalyuk D.5689.HONLAP:https://archaicblood.huE-MAIL CÍM:moldvanlaci@gmail.comTELEFONSZÁM:06202742689
Az adatkezelés célja:
Információcsere az oldal üzemeltetője és az oldal látogatói között.
Tenyésztők felsorolása


Az adatkezelés jogalapja:Az elektronikus levélváltást kezdeményező személy kifejezett hozzájárulása
A Társaság által kezelt személyes adatok:Név, cím, e-mail cím, telefonszám, IP cím
Az adatkezelés időtartama:Hozzájárulás visszavonása, levélváltást követő 30 nap
Az adatok rendeltetése:Az esetleges későbbi információcsere
Adatfeldolgozó igénybevétele:Igen 

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: 

CÉGNÉV:Dotroll KFT.SZÉKHELY:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:Cg. 01-09-882068

ADÓSZÁM:13962982-2-42

Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György 

Feliratkozás hírlevélre Az adatkezelő neve

Név: Moldván László
An: Czakó Éva
Lakcím: 7800, Siklós, Macskalyuk D.5689.

HONLAP:https://archaicblood.hu

E-MAIL CÍM:moldvanlaci@gmail.com

TELEFONSZÁM:06202742689

Az adatkezelés célja:Kapcsolattartás, tájékozódás. Az adatkezelés jogalapja:A feliratkozó személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:Név, cím, e-mail cím, telefonszám, dátum, forrás, státusz, IP címAz adatkezelés időtartama:Hozzájárulás visszavonása, leiratkozásAz adatok rendeltetése:Ajánlatok, lehetőségek, termékek megismeréseAdatfeldolgozó igénybevétele:Igen

 IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

 CÉGNÉV:Dotroll KFT.SZÉKHELY:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:Cg. 01-09-882068

ADÓSZÁM:13962982-2-42

Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György  

Adatkezelési tájékoztató a társaság által működtetett weboldal adatkezelési tevékenységéről A Társaság által működtetett weboldal üzemeltetését, továbbá az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységeket fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában. A Társaság által működtetett weboldalon történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. A Társaság – mint szolgáltató – a évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. A Társaság a évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés alapján számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó könyvviteli szolgáltatója, továbbá annak munkavállalói az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint szintén adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, illetve annak munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából. Személyes adatok címzettje lehet továbbá a terméket a vásárlóhoz eljuttató futárszolgálat, illetve annak munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig. Adatbiztonsági intézkedések A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket.A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát ésazt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – tájékoztatás sütik – cookie-k – alkalmazásáról. A társaság a honlapján sütiket – cookie-kat – nem alkalmaz. Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.   Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést (Rendelet 15. cikk).Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke 

A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítésétEzen szabályokat a Rendelet 16. cikke 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, haa személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,a személyes adatokat jogellenesen kezelték;a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükségesa véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagyjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 7.Az adatkezelés korlátozásához való jog Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehetAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyaz érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatniA vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségAz adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, haaz adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; ésaz adatkezelés automatizált módon történik.Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbításátAz adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkében foglalt, törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jogra”) vonatkozó előírásokat. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21 cikke Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagyaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.A további szabályokat a Rendelet 22. cikke Korlátozások Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.A további szabályokat a Rendelet 34. cikke A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglaltakat. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.E szabályokat a Rendelet 77. cikke A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.E szabályokat a Rendelet 78. cikke Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1530 Bp, Pf. 5.Tel: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu, https://naih.hu/ T

evékenységünkre irányadó jogszabályok különösen: 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényelektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényfogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénypanaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvénya gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 
NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS ÉRDEKÉBEN Az archaicblood.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, önkéntes közlés esetén lakcíme, telefonszáma) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról Az adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti, vagy ellehetetlenítheti a kapcsolattartást. A címzettek kategóriái a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.  

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.   További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.


NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS ÉRDEKÉBEN 

Az archaicblood.hu honlapon az oldal részére történő e-mail küldés érdekében, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, önkéntes közlés esetén lakcíme, telefonszáma), IP címe Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a cég termékeinek, szolgáltatásainak megismerése, esetleges ajánlatkérés Az adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kért tájékoztatás/ajánlat megadását követő 30 nap Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti, vagy ellehetetlenítheti a kapcsolattartást. A címzettek kategóriái A cég ügyvezetője, illetve a cég üzleti partnereivel, illetve vevőkörével foglalkozó munkavállalója.  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.   További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.


LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL Általános tájékoztatás a sütikről A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető. A sütik fajtái: Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. A sütik elfogadásával összefüggő adatvédelmi szabályozás A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy webhelyszolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti a látogató által használt IP címet, a böngésző típusát, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzőit (beállított nyelv), a látogatás időpontját, a meglátogatott (al)oldalt, funkciót vagy szolgáltatást, illetve a kattintást. Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk. A honlapon alkalmazott sütik Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Tetszett ez az írás?

Klikkelj a csillagokra az értékeléshez!

Az oldal értékelése: 0 / 5. Szavazatok száma: 0

Egyenlőre nincs értékelés, légy Te az első!